Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Maaike Kroon Juwelen

1        Algemeen:

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten welke gesloten worden tussen Maaike Kroon Juwelen en consumenten.

1.2        Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3        Maaike Kroon Juwelen is een goudsmidatelier. Als zodanig houdt Maaike Kroon Juwelen zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4        Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

2        De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1        De overeenkomst tussen Maaike Kroon Juwelen en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Maaike Kroon Juwelen, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Maaike Kroon Juwelen aan de consument om een aanbod te doen.

2.2        Elke van Maaike Kroon Juwelen uitgaande aanbieding is vrijblijvend.

2.3        Door het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Maaike Kroon Juwelen.

2.4        In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

 

3        Vaststelling van de prijs:

3.1        De tussen Maaike Kroon Juwelen en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2        Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstoffen, accijnzen, etc.

3.3        Van de tussen Maaike Kroon Juwelen en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden  afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Maaike Kroon Juwelen nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4        Indien tussen Maaike Kroon Juwelen en een consument een overeenkomst is gesloten tot het  ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Maaike Kroon Juwelen overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Maaike Kroon Juwelen gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Maaike Kroon Juwelen te voldoen.

4        Betalingsverplichtingen:

4.1        Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2        Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats  binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De  (aan-)betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling dan wel door middel van girale betaling op een nader door Maaike Kroon Juwelen aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Maaike Kroon Juwelen over te gaan tot verrekening.

4.3        Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Maaike Kroon Juwelen heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.  Tevens kan Maaike Kroon Juwelen, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Maaike Kroon Juwelen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4        Indien de overeenkomst tussen Maaike Kroon Juwelen en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Maaike Kroon Juwelen een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5        Maaike Kroon Juwelen is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. Maaike Kroon Juwelen dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Maaike Kroon Juwelen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

5        Intellectueel eigendomsrechten:

5.1        De door Maaike Kroon Juwelen vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Maaike Kroon Juwelen, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike Kroon Juwelen, niet toegestaan.

6        Leveringsverplichtingen:

6.1        Levering door Maaike Kroon Juwelen vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2        Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3        Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Maaike Kroon Juwelen in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Maaike Kroon Juwelen van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is nadere ingebrekestelling vereist.

6.4        Indien Maaike Kroon Juwelen niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is Maaike Kroon Juwelen in verzuim, tenzij de vertraging in de levering Maaike Kroon Juwelen niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5        Maaike Kroon Juwelen is niet in verzuim indien de niet nakoming van de leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de consument te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6        Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Maaike Kroon Juwelen gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen Maaike Kroon Juwelen dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Maaike Kroon Juwelen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

7        Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1        Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Maaike Kroon Juwelen kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de consument Maaike Kroon Juwelen niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2        Bij het in bewaring geven van een zaak zal Maaike Kroon Juwelen de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Maaike Kroon Juwelen komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3        Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van Maaike Kroon Juwelen is te wijten.

7.4        De eigendom van een door Maaike Kroon Juwelen te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Maaike Kroon Juwelen zijn voldaan.

7.5        Maaike Kroon Juwelen zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Maaike Kroon Juwelen alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

8        Klachten,  gebreken en garantie:

8.1        De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Maaike Kroon Juwelen mede te delen.

8.2        Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Maaike Kroon Juwelen te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Maaike Kroon Juwelen te worden meegedeeld.

8.3        Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Maaike Kroon Juwelen met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4        De consument dient Maaike Kroon Juwelen schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien de consument wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Maaike Kroon Juwelen niet binnen 15 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Maaike Kroon Juwelen te verhalen.

8.5        Maaike Kroon Juwelen garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6        Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. De niet-inachtneming door consument van gebruik- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;

b. Normale slijtage;

c. Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de consument;

d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. Materialen of zaken, die door de consument aan Maaike Kroon Juwelen ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

f. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de consument toegepast, alsmede van door of namens de consument aangeleverde materialen en zaken.

8.7        Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Maaike Kroon Juwelen tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9        Aansprakelijkheid:

9.1        Indien Maaike Kroon Juwelen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2        Maaike Kroon Juwelen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de consument ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

9.3        Maaike Kroon Juwelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4        Maaike Kroon Juwelen is slechts aansprakelijk voor directe schade.

9.5        Onder directe schade worden verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade en
– de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maaike Kroon Juwelen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maaike Kroon Juwelen toegerekend kunnen worden.

 

10   Overmacht:

10.1     Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, welke niet aan Maaike Kroon Juwelen kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen, brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen in het bedrijf van Maaike Kroon Juwelen of diens leveranciers, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.

11   Forumkeuze en rechtskeuze:

11.1     Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Maaike Kroon Juwelen zich bevindt.

11.2     Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlands recht van toepassing is.

12   Adres en inschrijving Kamer van Koophandel:

Maaike Kroon Juwelen

Rietveld 178

2611LP, Delft

KvK nummer: 58830812

BTW nummer: NL187961967B01

De complete inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Maaike Kroon Juwelen worden gebruikt of gedupliceerd.  Het woordmerk Maaike Kroon Juwelen mag niet zonder voorafgaande toestemming van Maaike Kroon Juwelen worden gebruikt.

Zet en drukfouten voorbehouden.